Shinkansen/Shin-Minamata Station MAKOTO SEI WATANABEShinkansen/Shin-Minamata Station MAKOTO SEI WATANABEShinkansen/Shin-Minamata Station MAKOTO SEI WATANABE