Shinkansen/Shin-Minamata Station MAKOTO SEI WATANABE